การศึกษา

เด็กแว้นไม่มีอนาคต?

Problem

ไม่ใช่เด็กทุกคนที่จะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กหรือเยาวชนมากมายไม่มีโอกาสที่จะตั้งเป้าหมายชีวิตของตนเอง ไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงการศึกษาที่ตัวเองอยากจะไปถึงโดยมีต้นเหตุมาจาก 3 ปัจจัยหลัก คือ 1.ปัญหาในเรื่องความยากจนของครอบครัวที่ไม่สามารถส่งลูกเข้าโรงเรียนหรือส่งลูกจนจบการศึกษาได้ 2.ปัญหาเรื่องคุณภาพทางด้านการศึกษา เด็กไม่สามารถเข้าถึงคุณภาพการศึกษาที่ดีพอ 3.เด็กยังขาดทักษะชีวิต ยังขาดเป้าหมายในชีวิต เพราะเด็กที่กำลังอยู่ในวัยเรียน เขาไม่รู้ว่าจะเรียนไปเพื่ออะไร

Idea

ทีมงานพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบไหน จะดูไร้อนาคตเพียงใด ถ้าเขาได้เห็นโลกมากขึ้น เขาก็มีโอกาสเห็นโอกาสในชีวิต ตั้งใจพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นได้ในอนาคต

Result

สิ่งที่เกิดขึ้นเด็กคนนี้ที่ชอบการขับรถจักรยานยนต์แต่ไม่รู้เป้าหมายในชีวิตในอนาคตว่าโตขึ้นจะไปทำอะไร แต่พอเด็กคนนีเได้ไปเห็นสนามแข่งรถจริง ๆ ทำให้เด็กคนนี้เกิดที่จะชอบและอยากที่จะทำเป็นอาชีพในอนาคต โดยมีทีมงานที่เป็นเจ้าของการแข่งรถครั้งนี้ คอยบอกว่าต้องเรียนอะไร ต้องจบอะไร ทำให้เด็กคนนี้มีเป้าหมายในชีวิตที่จะเรียนต่อในอนาคต

facebook : toolmoorrow

twitter : toolmorrow

บทความที่เกี่ยวข้อง

ดินกับต้นไม้

Problem

มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่เป็นตกเหยื่อของการศึกษาที่วัดคุณภาพด้วยไม้บรรทัดแบบเดียว ทั้งที่ธรรมชาติของเด็กแต่ละคนมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกัน แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ “การศึกษา” ซึ่งเคยถูกออกแบบมาให้พัฒนามนุษย์เจริญงอกงามกลับกลายเป็นเครื่องมือในการทำลายความเป็นมนุษย์เสียเอง

Idea

เราได้ชวนให้ “ปัน” เด็กมัธยมคนหนึ่งที่เจ็บปวดจากการศึกษาที่วัดคุณภาพด้วยไม้บรรทัดแบบเดียวมาเล่าถึงความรู้สึกในใจในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46

บทความที่เกี่ยวข้อง

ครูคุณธรรม

Problem

วิชาชีพครูในปัจจุบันเผชิญกับแรงกดดันจากหลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอน การทำเอกสารประเมิน กิจกรรมในโรงเรียน
และในบางครั้งรวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกับครูโรงเรียนรัฐบาลที่รายได้ต่อเดือนไม่ได้มากนัก
ครูบางท่านจึงจำเป็นต้องหารายได้เพิ่มเติมด้วยการเปิดสอนพิเศษ

Idea

เราต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า ครูที่ยังมีจิตวิญญาณเต็มเปี่ยมยังคงยังคงมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ และยังคงยึดมั่นในหลักการ
ให้สมกับการเป็นครูที่ดีของนักเรียน ไม่ว่าจะเผชิญอุปสรรคหรือความท้าทายใดก็ตาม

บทความที่เกี่ยวข้อง

เด็กคนไหนเก่งกว่ากัน

Problem

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายสาขาอาชีพและความถนัด แต่ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน
กลับชี้วัดคุณภาพด้วยมาตรฐานเดียว ให้คุณค่ากับนักเรียนที่เก่งด้านวิชาการ และละเลยนักเรียนที่มีความถนัดในด้านอื่นๆ

Idea

เราชวนผู้ชมร่วมกันตั้งคำถามถึงระบบการศึกษาไทยที่ใช้ตัวชี้วัดคุณภาพของนักเรียนด้วยมาตรฐานด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow