ครูไทยเป็นหนี้กว่า 1 ล้านล้านบาท


Notice: Undefined variable: post_id in /home/cp489127/public_html/toolmorrow.com/wp-content/themes/viseo-progression-child/template-parts/post-title/title-default.php on line 142

จากคดี ผอ.กอล์ฟ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางด้านการเงินของวิชาชีพของคุณครูที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ร่วมไปถึงปัญหาทางด้านวินัยทางการเงินจนก่อเกิดการกู้หนี้ยืมสิ้น

ครูไทยเป็นหนี้กว่า 1,100,000,000,000 บาท (หนึ่งล้านล้านบาท)

หนี้ของครูไทยตอนนี้คิดเป็น 16% ของหนี้ประเทศ และจากสถิติพบว่าครูประมาณ 4 แสนคน ซึ่งคิดเป็น 80% ของครูทั่วประเทศ มีหนี้สินเฉลี่ยคนละ 3 ล้านบาท โดย 1.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นหนี้ ชพค. 4 แสนล้านบาท หนี้สหกรณ์ครู 7 แสนล้านบาท แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ครูไทยเป็นหนี้เพิ่มสูงขึ้น


สาเหตุว่าทำไมครูไทยถึงเป็นหนี้เยอะขนาดนี้

เพราะมาจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึงการขาดวินัยทางการเงิน ไหนจะภาระครอบครัวอีก ทำให้คุณครูต้องเลือกที่จะกู้เงิน เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยิ่งเป็นครูต่างจังหวัดก็ต้องอยากจะมีรถไปทำงาน มีบ้านดีดีสักหลังให้พ่อแม่อยู่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดท่าน และในยุคปัจจุบันนี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งกู้เงินได้อย่างไม่ยาก ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากแต่ก่อน จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คนไทยเป็นหนี้


เป็นหนี้แล้วควรทำอย่างไร

1.เริ่มต้นที่ตัวเราเอง รู้จักที่จะเพิ่มรายได้ หาอาชีพเสริม ทำงานมากขึ้น อาจจะขายทรัพย์สินที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อนำเงินไปจ่ายหนี้
2.นอกจากเพิ่มรายได้แล้วก็ต้องลดรายจ่ายตามด้วย เริ่มจากการลดรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือยและไม่จำเป็น เริ่มทำสมุดรายรับรายจ่าย เพื่อบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้น
3.ออมก่อนใช้ เมื่อรายได้เข้าให้หักเงินเพื่อไปออมตามแต่กำลัง จะ 10% หรือ 20% ก็ดี เงินออมส่วนนี้จะเป็นเงินที่จะหยิบออกมาใช้ได้ในยามฉุกเฉิน แก้การกลับไปกู้และเป็นหนี้อีกครั้ง

ลองมาดูบุคคลตัวอย่าง ผอ.เสน่ห์ ที่เป็นตัวอย่างในการปลดหนี้ของตนเองได้ ในรายการ 4 สมการหนี้ ด้าน ชุด ปลดหนี้

ผอ.เสน่ห์ เป็นหนี้เพราะความไม่รู้ เมื่อลูกต้องการใช้เงินหรือมีปัญหาที่จำเป็นต้องใช้เงินจริง ๆ ก็จะไปขอร้องคุณครูมาช่วยค้ำประกันในการกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 1 คนต่อ 1 แสนบาท จึงเกิดเป็นหนี้ที่สะสมกันมาอย่างยาวนาน ทางศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครูพอเพียง ปลอดหนี้ ชีวีสมดุล” ได้ส่งวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องวินัยทางการเงินใช้เวลาอบรม 5 ครั้ง หลังจากที่ ผอ.เสน่ห์ ได้รับการอบรมจากโครงการแล้ว อีกทั้งยังบอกเรื่องที่ตนเองเป็นหนี้ให้กับลูกได้รับฟัง เพราะอยากให้ลูกมาช่วยแบ่งเบาภาระ ให้ปลดหนี้ได้ไวขึ้นและ ผอ.เสน่ห์ ได้ติดสินใจลาออกจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ เมื่อลาออกจะได้เงินมาหนึ่งก้อน เมื่อลูกชายเรียนจบแล้วเงินที่เคยส่งให้ลูกชายก็ไม่ต้องส่งแล้วก็สามารถนำเงินตรงนี้ไปจ่ายเงินต้นเพิ่มได้อีก ก็เลยทำให้การชำระหนี้จาก 9 ปี เหลือเพียง 11 เดือน โดยการปิดเงินต้นให้หมดก่อนเพื่อจะทำให้ลดดอกเบี้ยน้อยลงที่สุด
.
อ้างอิง
https://www.matichon.co.th/education/news_1893622
https://wealthmeup.com/news-debt/
https://www.youtube.com/watch?v=hwbai_y3jxI&t=101s

Scroll to top
ติดต่อ toolmorrow