suebphatt

เด็กก็คือเด็ก — Unicef

Problem

เด็กข้ามชาติกว่า 3 แสนคนไนประเทศไทยยังไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือและรักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์ที่เขาพึงมี
แม้ประเทศไทยจะลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC) แล้วก็ตาม

Brief

ทำให้คนไทยเห็นความสำคัญของการเข้าถึงสิทธิ์การศึกษาและการรักษาพยาบาลของเด็กข้ามชาติ

Idea of Viral

ตอนเราเป็นเด็ก เราถูกสอนว่าเป็นเด็กต้องเรียนหนังสือ เติบโตมามีอาชีพการงานที่ดี ถ้าป่วยต้องรีบไปหาหมอ
แต่สิ่งเหล่านี้กลับไม่เกิดขึ้นกับเด็กข้ามชาติ เราจึงชวนทุกคนลองย้อนกลับไปมองด้วยสายตาที่บริสุทธิ์แบบเด็กอีกครั้ง
เพื่อสื่อสารว่าเรื่องราวที่แท้จริงเหล่านี้ควรเป็นแบบใด

Idea of Influencer

เราเชิญชวนผู้มีอิทธิพลทางความคิดมาร่วมบอกเล่ามุมมองของพวกเขาถึงความจำเป็นในการให้ความสำคัญกับสิทธิ์ของเด็กข้ามชาติ
“โหน่ง วงศ์ทนง” ในฐานะนักคิดนักเขียน “โอห์ม นักร้องนำวง Cocktail” พ่อของลูก “หนึ่ง จักรวาล” ผู้ที่เริ่มต้นชีวิตจากศูนย์
และ “เก่ง ธชย” ในฐานะผู้ฝ่าฟันชีวิตเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

Idea of Extensive contents

มายาคติของคนไทยบางกลุ่มเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและลูกหลานสะท้อนถึงมุมมองที่ไม่รอบด้าน
อีกทั้งประเทศไทยลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีข้อผูกมัดทางด้านกฎหมายในการสนับสนุนการศึกษา การรักษาพยาบาล
และสิทธิ์ต่าง ๆ ของเด็กทุกเชื้อชาติศาสนาที่อยู่บนผืนดินไทยโดยไม่แบ่งแยก
การสื่อสารด้วยข้อมูลเชิงวิชาการก็มีความจำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนในประเด็นนี้

Idea of Engagement

เราเปิดรับอาสาสมัครเพื่อร่วมกิจกรรมลงพื้นที่กับ Friend of UNICEF เพื่อพิสูจน์ว่าไม่ว่าเด็กจะมีสัญชาติใด
สุดท้ายก็เป็นเด็กเหมือนกัน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้ปกครองถึงความเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกหลานของเขา
ได้รับการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่พวกเขาพึงได้รับ

รอด ปลอดภัยพิบัติ

Problem

ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด การเตรียมตัวรับมือจึงเป็นสิ่งสำคัญ แต่คนไทยยังมีความรู้ในการจัดการ
และเอาตัวรอดภัยพิบัติน้อยมาก โดยเฉพาะในระดับครัวเรือน เราจะทำอย่างไรให้คนไทยเห็นความสำคัญ
ของการจัดการและเอาตัวรอดจากภัยภิบัติมากขึ้น?

Idea

เราสร้างสถานการณ์ให้เด็กไปทดสอบความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติกับผู้คนทั่วไป
เพื่อพิสูจน์ว่าคนไทยควรให้ความสำคัญกับการจัดการภัยพิบัติมากขึ้น

50 VS 30

Problem

การขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียบนท้องถนน
โดยเฉพาะถนนในชุมชนที่มีความกว้างไม่เกิน 7 หากถูกรถชนที่ 80 km/h จะมีโอกาสรอดชีวิตเหลือเพียง 15%
แม้ในบางพื้นที่จะมีการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วแล้วก็ตาม แต่ดูเหมือนว่าผู้ขับขี่ไม่ได้สนใจถึงผลกระทบที่จะตามมา

Idea

เราชวนอาสาสมัครมาทดสอบสมรรถนะของรถรุ่นใหม่ เราจำลองสถานการณ์ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็ว 2 แบบ ได้แก่
ขับที่ความเร็ว 50 km/h และ 30 km/h เพื่อพิสูจน์ว่าความเร็วขนาดไหนที่จะทำให้รอดพ้นหรือลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้

อย่าตามใจลูก

Problem

ผู้ใหญ่ทุกคนรู้ถึงอันตรายเมื่อไม่ใส่หมวกกันน็อก แต่สถิติบ่งบอกว่ามีเด็กไทยเพียง 7% ที่ใส่หมวกกันน็อกขณะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ โดยส่วนมากเกิดจากเห็นตัวอย่างจากผู้ใหญ่ที่ไม่ใส่หมวกกันน็อก เราจะทำอย่างไรเพื่อให้เด็กเหล่านี้ ได้รับการปกป้องระหว่างการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์

Idea

เราสร้างสถานการณ์เพื่อทดสอบครอบครัวที่สวมหมวกกันน็อกให้กับลูกหลานเป็นประจำ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันหนึ่งเด็กๆ กลับงอแงเพราะไม่อยากใส่หมวกกันน็อก ผู้ปกครองจะหาวิธีในการโน้มน้าวให้ลูกหลานของพวกเขาสวมหมวกกันน็อกได้อย่างไร

ความเชื่อเรื่องเพศ

Problem

แม้หลักสูตรการศึกษาของไทยจะมีการสอนเรื่องเพศศึกษา แต่สถิติกลับบ่งบอกว่ามีวัยรุ่นไทยเพียงส่วนน้อยที่เข้าใจเรื่องเพศอย่างแท้จริง
ปัญหาส่วนสำคัญเกิดจากการสอนเพศศึกษาที่ไม่รอบด้าน อีกทั้งยังมีผู้ใหญ่บางกลุ่มที่เชื่อว่า “เด็กสมัยนี้รู้ดีกว่าเราอีก”
จึงทำให้การเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาไม่ได้รับความสำคัญ

Idea

ทีมงานได้สร้างสถานการณ์เฟ้นหาพิธีกรวัยรุ่น และทดสอบความรู้เรื่องเพศของพวกเขา เพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเข้าใจเรื่องเพศจริงหรือ?

ครูคุณธรรม

Problem

วิชาชีพครูในปัจจุบันเผชิญกับแรงกดดันจากหลากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสอน การทำเอกสารประเมิน กิจกรรมในโรงเรียน
และในบางครั้งรวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะกับครูโรงเรียนรัฐบาลที่รายได้ต่อเดือนไม่ได้มากนัก
ครูบางท่านจึงจำเป็นต้องหารายได้เพิ่มเติมด้วยการเปิดสอนพิเศษ

Idea

เราต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่า ครูที่ยังมีจิตวิญญาณเต็มเปี่ยมยังคงยังคงมีตัวตนอยู่บนโลกนี้ และยังคงยึดมั่นในหลักการ
ให้สมกับการเป็นครูที่ดีของนักเรียน ไม่ว่าจะเผชิญอุปสรรคหรือความท้าทายใดก็ตาม

เด็กคนไหนเก่งกว่ากัน

Problem

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่หลากหลายสาขาอาชีพและความถนัด แต่ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบัน
กลับชี้วัดคุณภาพด้วยมาตรฐานเดียว ให้คุณค่ากับนักเรียนที่เก่งด้านวิชาการ และละเลยนักเรียนที่มีความถนัดในด้านอื่นๆ

Idea

เราชวนผู้ชมร่วมกันตั้งคำถามถึงระบบการศึกษาไทยที่ใช้ตัวชี้วัดคุณภาพของนักเรียนด้วยมาตรฐานด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว

โกงตามน้ำ

Problem

“โกงตามน้ำ” คือแนวคิดหนึ่งที่ใช้อธิบายพฤติกรรมการโกงของมนุษย์ ตัวเราเองมีแนวโน้มที่จะโกง
เมื่อสังคมรอบตัวพยายามจะฝ่าฝืนกฎระเบียบ และในบางครั้งการโกงของเราเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว
และในหลายครั้งเราพยายามหาข้ออ้างเพื่อลบล้างความรู้สึกผิดในใจ

Idea

เราต้องการตั้งคำถามต่อพฤติกรรมการโกงตามน้ำ ด้วยการทำให้เห็นโดยประจักษ์
เพื่อนำไปสู่คำถามต่อไปว่า “เราจะจัดการกับมันอย่างไร?”

test facebook video Copy

Donec id justo. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Ut leo. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Nulla facilisi.

test facebook video

Donec id justo. Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Ut leo. Ut id nisl quis enim dignissim sagittis. Nulla facilisi.

Scroll to top