Online Training

เก๋าชนะ

เก๋าชนะ

เพราะคนแก่  ไม่ควรต้องตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ และสามารถพัฒนาความเก๋า  เพื่อช่วยเหลือสังคมได้ 

ปัจจุบันการพัฒนาของโลกดิจิทัลได้เปลี่ยนวิถีชีวิตคนยุคใหม่ทั่วโลก ซื้อของด้วยการใช้ปลายนิ้วสัมผัส ทำงานจากบ้าน และเข้าแอปพลิเคชันใหม่ๆ ที่สร้างความสนุกสนานและสะดวกสบายในโลกออนไลน์ แต่ในภาพโลกดิจิทัลที่สะดวกรวดเร็วและทันสมัยนี้ มีมุมมืดที่อาชญากรไซเบอร์กำลังพัฒนาศักยภาพตนเองในโลกออนไลน์เช่นกัน ด้วยกลโกงรูปแบบใหม่ที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชากรโลกดิจิทัลอย่างมหาศาล 

โดยเฉพาะ คนแก่ หรือ ผู้สูงอายุ ที่อยู่บ้านเพียงลำพังและเล่นโซเชียล มักตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ จากข้อมูลการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2560 พบว่ามีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 4.2 ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต หรือโซเชียลมีเดีย 

ผู้สูงอายุที่หันมาเล่นอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ก็เป็นคนกลุ่มใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากโซเชียลมีเดียเหมือนกัน อย่างการถูกหลอกลวงข้อมูลเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์​ ทำให้ส่งต่อเรื่องราวที่ได้มาแบบผิดๆ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหลายๆ เรื่องได้

ทูลมอโร ได้ร่วมมือกับกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้พัฒนาโครงการ เก๋าชนะ โครงการที่จะสร้างความเท่าทันภัยมิจฉาชีพออนไลน์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทั้งในการใช้สื่อและเท่าทันอุบายกลโกงที่มากับสื่อออนไลน์

ความท้าทายของโครงการนี้ อยู่ที่การสร้างความตระหนักในการแก้ปัญหา การสร้างกลุ่มเพื่อจัดอบรมผ่านทางโปรแกรมซูม ซึ่งผู้สูงวัยไม่ถนัดในการใช้งาน รวมถึงการให้ความรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยี ทูลมอโรจึงได้สร้างสื่อ เป็นรายการเกมโชว์เก๋าชนะ เกมตอบคำถามโชว์ความเก๋าในโลกออนไลน์ของคนสูงวัย ที่มีทั้งความสนุกสานและได้ประโยชน์จากเนื้อหา เพื่อกระตุ้นความสนใจแก่กลุ่มเป้าหมายและคนทั่วไป

พร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มผ่านทาง LINE OA เพื่อสร้าง Commmunity และอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายที่ถนัดและคุ้นชินกับการใช้ LINE ในการสื่อสารและเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ซึ่งระบบของเกาชนะนับเป็นนวัตกรรมแรกในประเทศไทยที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อใช้ในการเรียนรู้ภัยกลโกงในรูปแบบต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุ โดยเชื่อมต่อเครือข่ายผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในพื้นที่ตางๆใหมาทํางานรวมกัน

ซึ่งผลผลิตจากโครงการนี้นอกจากจำนวนผู้เข้ารับการอบรมนับหลายร้อยท่าน ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศแล้ว ยังได้เกิด ผู้นำกลุ่มเก๋าชนะ จากผู้เข้าร่วมที่ขาดความเท่าทันภัยกลโกง ที่พัฒนาตนเองผ่านกระบวนการอบรมจนกลายมาเป็นวิทยากรผู้นำกลุ่มวัยเก๋าต่างๆ นับร้อยชีวิต ทำให้เกิดความเข้มแข็งนำสู่ชุมชนต่างๆ เป็นจำนวนมาก สร้างความเท่าทันภัยสื่อออนไลน์ให้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในสังคม นับว่าเป็นโครงการต้นแบบสำคัญ ที่สามารถสร้างให้เกิดตัวอย่างการสร้างการเรียนรู้แก่คนสูงวัยได้อย่างมีประสิทธิผล

สำหรับท่านที่สนใจโครงการเก๋าชนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ inbox Facebook : Toolmorrow

คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน

คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน

เปลี่ยนความไม่เข้าใจ ให้กลายเป็นสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นอบอุ่นในครอบครัว
เพราะประเทศไทยมีเยาวชนกว่า 13 ล้านคนที่กำลังเสพติดมือถือ

พ่อแม่ผู้ปกครองในยุคปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาในการเลี้ยงลูกที่เติบโตในยุคที่เทคโนโลยีและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยมีปัญหาสำคัญหลายประการที่กำลังแพร่หลายและเป็นความเสี่ยงต่อการเติบโตและการพัฒนาของเด็กที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2560 มีกลุ่มเด็กและเยาวชนกว่า 13 ล้านคน ที่ก้าวเข้าสู่สังคมก้มหน้า ติดเกม เสพความบันเทิง หรืออื่นๆ นำไปสู่ปัญหาสมาชิกในครอบครัวสนใจสิ่งที่อยู่ในโลกออนไลน์ แม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน จนทำให้เกิดภาวะพลัดพรากซึ่งๆหน้า  พบว่าวัยรุ่นใช้สมาร์ตโฟนตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเฉลี่ย 10-15 ชั่วโมง ส่วนในเรื่องการติดเกม สำรวจในปี 2557 พบว่าเด็กทั้งประเทศติดเกม ประมาณร้อยละ 10-15 ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็ก คุณภาพชีวิต และอนาคตในการใช้ชีวิตในสังคมเป็นอย่างมาก มีความต้องการเล่นมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงการควบคุมตนเองไม่ได้หากไม่ได้เล่น ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

ทูลมอโร เราคือบริษัทที่ทำงานด้านสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคม  ได้เล็งเห็นถึงช่องทางในแก้ปัญหาของผู้ปกครองจำนวนมากในเรื่องของบุตรหลานในทุกช่วงวัย ต้องการแก้ไขปัญหาสัมพันธภาพในครอบครัว ปัญหาการสื่อสารของผู้ปกครองในครอบครัว โดยเฉพาะประเด็นลูกติดมือถือ ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ผู้ปกครองจำนวนมากต้องการจะสื่อสารกับบุตรหลานของตน จึงได้สร้างสรรค์และพัฒนาโครงการ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากิจกรรมตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ได้แก่ 

1.มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ออกแบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทุกช่วงวัย โดยมีที่ปรึกษาแต่ละหลักสูตร และพัฒนาคู่มืออบรม และอบรมพัฒนาผู้นำกลุ่มและผู้ปกครองอาสาในระบบออนไลน์ เพื่อดำเนินกระบวนกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครอง 

  1. รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี อาจารย์สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    ที่ปรึกษาหลักสูตร สำหรับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กปฐมวัย (เด็กแรกเกิด – 6 ปี)

3.รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล หัวหน้าสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ออกแบบหลักสูตรสําหรับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กวัยเรียน (7 – 12 ปี)

  1. พญ.วิมลรัตน์ วันเพ็ญ รองผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ที่ปรึกษาหลักสูตรสําหรับผู้ปกครองที่ดูแลเด็กวัยรุ่น (13 – 18 ปี)
  2. ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์ และทีมจากคณะเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการพัฒนาแบบสอบถามและแบบประเมินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครง รวมทั้งการประเมินผล และวิเคราะห์ผล SROI ของโครงการ
  3. ผศ.ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ และ อาจารย์นุชนาถ สัตย์วินิจ จากวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการออกแบบและพัฒนาระบบการเรียนรู้บน Platform Online สำหรับผู้เรียน และทีมงานเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้นำกลุ่ม และผู้ปกครองอาสา

โครงการ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน ได้ผลิตคลิปวิดีโอเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองให้เกิดความตระหนักและสมัครเข้าร่วมโครงการ มีผู้ปกครองสมัครเรียนจำนวนกว่า 5,000 คน  

 มีการจัดกิจกรรม self-help group โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Experiential Learning เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ที่เน้นการลงมือทำและมาแลกเปลี่ยนร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม และนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ โดยใช้แอปไลน์เป็นหลักในการทำกิจกรรม ทำให้ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้อย่างสะดวก และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางหรือลางาน สามารถเรียนที่ไหนก็ได้ ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนในยุค New Normal   

ซึ่งหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดแล้ว พบว่าความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับเด็กค่อนข้างดีขึ้น มีผลสำรวจความใกล้ชิดผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กเพิ่มขึ้นมากที่สุด รองลงมาคือเรื่องระเบียบวินัย การวางกฎกติกาและข้อตกลงร่วมกันภายในครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมถึงการสื่อสารภายในครอบครัวดีขึ้น สามารถช่วยพัฒนาความใกล้ชิดผูกพันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กได้ ผู้ปกครองสามารถสื่อสารหรือปรับพฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อเด็กได้ดีขึ้น และสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ดีขึ้นด้วย ผลที่ตามมาคือปัญหาการติดมือถือ (Nomophobia) หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมลดลง โดยผู้ปกครองสามารถลดการใช้โทรศัพท์จากระดับปานกลางเป็นระดับใช้โทรศัพท์ตามความจำเป็น

โดยโครงการ คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน ได้ดำเนินงานต่อเนื่องมา 2 ปี ติดต่อกัน สามารถช่วยแก้ไขปัญหาของครอบครัวต่างๆ ได้นับ 1,000 ครอบครัว สร้างให้เกิด ผู้ปกครองอาสานับ 100 ราย ที่จะมาช่วยอบรมและเพิ่มพูนประสบการณ์แก่พ่อแม่ที่เข้ามาขอรับการแก้ปัญหา นับว่าเป็นโครงการต้นแบบที่สามารถสร้างให้เกิดผลสำเร็จได้อย่างน่าชื่นชม

สำหรับท่านที่สนใจคอร์ส คุณเปลี่ยนลูกเปลี่ยน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ inbox Facebook : Toolmorrow

Scroll to top