เพราะคำพูด…มีอานุภาพร้ายแรงกว่าที่คิด

การใช้คำพูดรุนแรงในครอบครัวสามารถสร้างผลกระทบลึกซึ้งและยาวนานต่อจิตใจของเด็ก บ่อยครั้งที่พ่อแม่อาจไม่ตระหนักถึงพลังของคำพูดที่มีต่อลูก โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เครียดหรือเมื่อเผชิญกับพฤติกรรมท้าทายจากลูก คำพูดเชิงลบอาจส่งผลให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์และทำให้ลูกเกิดความรู้สึกถูกทอดทิ้งหรือไม่ได้รับความรัก

ในวิดีโอชุด “เพราะคำพูด…มีอานุภาพร้ายแรงกว่าที่เราคิด” เราได้เล่าเรื่องโดยให้แม่ได้ลองสลับบทบาท ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์เชิงบวกและเชิงลบกับลูก โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างคำพูดที่ต่างกันและเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความรัก

วิดีโอชุดนี้จึงเป็นการกระตุ้นให้พ่อแม่ตระหนักถึงพลังของคำพูดและการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารกับลูก ซึ่งสามารถส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและความสุขในครอบครัวได้อย่างแท้จริง

Year:
ลูกค้า:
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์