รอลูกเปลี่ยน หรือเปลี่ยนที่ตัวเราก่อน

การเลี้ยงดูเด็กในยุคสมัยใหม่นั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับปัญหาพฤติกรรมลูกที่เกี่ยวข้องกับการติดเกม ขาดความสนใจในการเรียนหรือไม่มีส่วนร่วมในงานบ้าน พ่อแม่หลายคนอาจหมดหนทางในการหาวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจัดการกับสถานการณ์เหล่านี้ ซึ่งบ่อยครั้งการใช้คำพูดรุนแรงแต่กลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริง

วิดีโอชุดนี้มุ่งเน้นไปที่การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากสองวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน เราได้ทำการทดลองโดยให้แม่ใช้คำพูดที่สร้างสรรค์และเป็นบวกกับลูกและใช้วิธีการตักเตือนด้วยคำพูดรุนแรงในประเด็นดียวกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่แตกต่างกันจากการใช้คำพูดในการสื่อสารกับลูก

วิดีโอชุดนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกใช้คำพูดในการสื่อสารกับลูก แต่ยังเป็นการเชิญชวนให้พ่อแม่พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงดูเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกและส่งเสริมการเติบโตที่สุขภาพดีในครอบครัว

Year:
ลูกค้า:
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์